Useful Templates

Téarmaí agus Coinníollacha

Residents Letter Guide

All neighbouring residents and businesses affected by any filming should be notified between 1 to 2 weeks in advance, where possible by letter, (unless otherwise advised), of filming arrangements in their area.


A copy of the proposed letter must be supplied to Dublin City Councils Film Liaison Officer prior to circulation. Any correspondence sent to residents/businesses should fully outline the intended filming and include the following:


1. Date on which letter was produced.
2. Name and address of the Production Company.
3. Date(s), time(s) & exact location(s) of filming.
4. Location Managers name and contact number (production office and mobile).
5. Number of crew or production personnel expected on location.
6. Clear details of any planned stunts, special effects or dressing.
7. Clear details of any lighting plans (if applicable).
8. Details of parking proposals.
9. Information of any road closures/traffic control (dates, times and areas affected).
10. Information of any controversial scene(s) being filmed.
11. Any other information pertinent to the filming.
12. Clear indication that concerns about filming can only be addressed if a resident or business contacts the Location Manager. Failure to hear from the resident or business will be interpreted as there being no concerns to be raised/ addressed.
13. Please thank the residents for their support and co-operation in the making of this production.

Sign off with Full Name and contact details, including an out of hours mobile.

Treoir maidir le Litreacha Cónaitheoirí

Ba cheart fógra a chur chuig gach cónaitheoir agus gnó a mbeidh tionchar ag an scannánaíocht orthu idir 1 – 2 sheachtain roimh ré, trí litir más féidir, (mura moltar a mhalairt), maidir leis na socruithe scannánaíochta atá bunaithe dá gceantar.

Ní mór cóip den litir atá beartaithe a úsáid a thabhairt d’Oifigeach Idirchaidreamh Scannán Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath roimh aon chóip a sheoladh ar aghaidh. Ba cheart go gcuimseofaí in aon chomhfhreagras a seoltar chuig cónaitheoirí/gnóthaí eolas faoin scannánaíocht atá beartaithe agus ba cheart an méid seo a leanas a sholáthar:

1. Dáta scríofa na litreach.
2. Ainm agus seoladh na Cuideachta Léiriúcháin.
3. Dáta(í), am(anna) & suíomh beacht/suíomhanna beachta na scannánaíochta.
4. Ainm agus uimhir theagmhála an Bhainisteora Suímh (oifig léiriúcháin agus fón póca).
5. An líon criú nó pearsanra léiriúcháin a bhfuiltear ag súil leo ag an suíomh.
6. Sonraí soiléire maidir le haon éachtaí, maisíocht nó cóiriú pleanáilte.
7. Sonraí soiléire maidir le pleananna soilsithe (más infheidhme).
8. Sonraí maidir le tograí páirceála.
9. Eolas maidir le haon dúnadh bóthair/rialú tráchta (dátaí, amanna agus ceantair ábhartha).
10. Eolas maidir le haon radha(i)rc c(h)onspóideach(a) atá á scannánú.
11. Aon eolas ábhartha eile a bhaineann leis an scannánaíocht.
12. Eolas soiléir a chuireann in iúl nach féidir déileáil le hábhair imní faoin scannánaíocht ach amháin má dhéanann cónaitheoir nó gnó teagmháil leis an mBainisteoir Suímh. Glacfar leis mura bhfaightear scéala ón gcónaitheoir nó gnó nach bhfuil aird á tarraingt ar/ nach bhfuiltear ag déileáil le haon ábhair imní.
13. Glac buíochas leis na cónaitheoirí as tacú leat agus as comhoibriú leat fad is a bhí an léiriúchán ar siúl.

Cuir clabhsúr leis an léiriúchán trí d’Ainm Iomlán agus sonraí teagmhála a chur ar fáil, lena n-áirítear uimhir fóin phóca a úsáidfear lasmuigh d’uaireanta oibre.

 

Request to Film During Extended Hours (Residential Night shoots)

Dear Resident:
This is to inform you that ‘XYZ PRODUCTIONS’ will be shooting a film entitled “LIFFEY NESS MONSTER” in your community at the following address: 123 WOOD QUAY. Filming activities in residential areas is normally allowed only between the hours of 8 a.m. and 8 p.m. In order to extend the hours before and/or after these times, the city requires that we obtain a signature of approval from people living in the area. The following information pertains to the dates and times of our scheduled shoot and any specific information you may need to know regarding our filming activities.
We have obtained or applied for all necessary City permits and maintain all legally required liability insurance. A copy of our film permit will be on file at the City Film Office and will also be available at our shooting location.
FILMING DAYS/ HOURS REQUESTED: on 30th February, 2030
From: 10.00a.m. to 10.00p.m.
And: February 31st and 32nd, 2030
From: 12.00 noon to 12.00 midnight
THE FOLLOWING ACTIVITIES ARE PLANNED FOR THE EXTENDED HOURS:
A street party consisting of 25 people who are highly excitable. They will have a wide variety of party materials, including party poppers, bodhráns, confetti and some totally amazing multi-coloured balloons. There will be some loud music and towards the end of the party a car will arrive with some very interesting guests to shock the crowd.
We appreciate your hospitality and co-operation. We wish to make filming on your street a pleasant experience for both you and us. If you have any questions or concerns before or during filming, please feel free to call our production office and ask for me or the Production Manager.
Yours Sincerely,

Location Manager Production Company

Mobile no.

We would very much appreciate it if you would complete and sign where indicated below. A representative from our company will be by within the next day or two to pick up this form.

 I DO NOT OBJECT TO THE EXTENDED FILMING HOURS

 I DO OBJECT TO THE EXTENDED FILMING HOURS

Comments:

Name:

 State this should be mobile number on site for production?

Iarratas Scannánaiocht a Dhéanamh I Rith Uaireanta Breise (Scannánú Oíche in Áit Chónaithe)

A Chónaitheoir, a chara:
Is mian liom a chur in iúl duit go mbeidh ‘LÉIRIÚCHÁIN XYZ’ i mbun scannánaíochta a bhaineann leis an scannán “LIFFEY NESS MONSTER” i do chomharsanacht ag an seoladh seo a leanas: 123 AN CHÉ ADHMAID. Go hiondúil ní cheadaítear gníomhaíochtaí scannánaíochta i gceantair chónaithe ach idir 8 a.m. agus 8 p.m. Chun gníomhaíochtaí scannánaíochta a dhéanamh roimh agus/nó i ndiaidh na n-uaireanta seo, ceanglaíonn an chathair orainn síniú a fháil ó dhaoine atá ina gcónaí sa cheantar. Baineann an fhaisnéis thíos le dátaí agus amanna an tsiút atá sceidealaithe againn agus aon fhaisnéis shonrach a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait maidir lenár ngníomhaíochtaí scannánaíochta.
Tá na ceadúnais Chathrach riachtanacha ar fad faighte againn nó tá iarratas déanta againn lena n-aghaidh agus tá an t-árachas dliteanais a theastaíonn de réir an dlí á chothabháil againn. Beidh cóip dár gceadúnas scannán ar comhad in Oifig Scannán na Cathrach agus beidh sé ar fáil ag ár suíomh scannánaíochta freisin.
LAETHANTA/UAIREANTA SCANNÁNAÍOCHTA IARRTHA: an 30 Feabhra, 2030
Ó: 10.00a.m. – 10.00p.m.
Agus: An 31 agus An 32 Feabhra, 2030
Ó: 12.00 meán lae – 12.00 meán oíche
TÁ NA GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEO A LEANAS PLEANÁILTE LE HAGHAIDH NA NUAIREANTA BREISE:
Cóisir sráide ar a bhfuil 25 duine ag freastal agus tá sceitimíní orthu. Beidh go leor ábhar a bhaineann le cóisirí acu, lena n-áirítear pléiscíní cóisire, bodhráin, coinfití agus roinnt balún ildaite. Beidh ceol le cloisteáil go hard agus nuair a bheidh an chóisir ag teacht chun críche tiocfaidh carr chomh fada leis an áit ina mbeidh roinnt aíonna spéisiúla chun stangadh a bhaint as an slua.
Táimid buíoch daoibh as fáilte a chur romhainn agus as comhoibriú linn. Is mian liom go mbainfidh sibhse agus muide taitneamh as a bheith i mbun scannánaíochta ar bhur sráid. Má tá aon cheist agat nó má bhíonn aon ní ag déanamh imní díot roimh nó i ndiaidh na scannánaíochta, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig léiriúcháin agus labhairt liomsa nó leis an mBainisteoir Léiriúcháin.
Le dea-mhéin,

Bainisteoir Suímh Cuideachta Léiriúcháin

Uimhir Fóin Phóca.

Bheimis buíoch díot dá bhféadfá an fhoirm thíos a chomhlánú agus a shíniú. Beidh ionadaí ónár gcuideachta i dteagmháil leat as seo go ceann lá nó dhó chun an fhoirm seo a bhailiú.

 NÍ CHUIRIM I GCOINNE NA NUAIREANTA SCANNÁNAÍOCHTA BREISE

 CUIRIM I GCOINNE NA NUAIREANTA SCANNÁNAÍOCHTA BREISE

Tuairimí:

Ainm:

Sonraigh gur cheart gur uimhir fóin phóca ar an suíomh le haghaidh léiriúcháin é seo?
Close Search Window